1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 2064*. DISTRIBUZIONE de' premj... secondo Γ esame...deh"...Simone Strati- co... In Padova, per Giovambatista e figli Penada..., [1791] FAV.309-310 (ΛΑΔ.Δ.100-1)
  3. Simone Strati-co