Θησαυρός

  1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 1852.-------', Βιβλίον όνομαζόμενον Θη- σαυρός... (...Ένετίησιν, παρά Χριστόφορο τω Ζανέτω..., 1580) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, άρ.263