Προσκυνητάριον της αγίας πόλεως Ιερουσαλήμ

  1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 1651. ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ό εκ Προύσσης, Προσκυνητάριον της αγίας πόλεως 'Ιερου- σαλήμ...Έν Βιέννη,... παρά Ίωσήπω τω Βαουμαϋστέρω, 1787 BPET.I.112/ZA0.613/LEG.A.II.48O-1/MOEX. III.180/AAZ.236/GAID.II.372/nAYA.12-3/ niKP.22/STOY.63509 ΑΝΤΙΤΥΠΑ: "Α γ. "Ορος Μ. 'Ιβήρων II Μ. Κουτλονμουσίον 1/ Μεγ. Λαύρα 2.18.Χ. -'Αθή- ναι Βονλή Αϊθ. Σπανίων // J'ewdfctogB/T.1769
  3. ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ό εκ Προύσσης