Νικηφόρου μονάστου και πρεσβυτέρου του Βλεμμίδου Επιτομή λογικής

  1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 1383. ΒΛΕΜΜΙΔΗΣ Νικηφόρος, Επιτο- μή Λογικής [επιμέλεια Δωροθέου Βουλι- σμά]... Έν Λειψία..., εν τή τυπογραφία του Βρεϊτκόπφ, 1784 ΒΡΕΤ.Ι.109/ΑΑΜ.Γ228/ΔΗΜ.Β.194[1786]/ BAR.6/XTEPr.54/LEG.A.II.432-3/ANT.B. 508^IN.101/GAID.II.347-8 ΑΝΤΙΤΥΠΑ: "Α γ. "Ορος Μ. Βατοπαιδίου Γ.314-317 // Μ.Ίβήρων // Μεγ. Λαύρα 2.18.Β. ( 4πλ.) // Μ. Χελανόαρίου - Ά θ ή ν α ι Βονλή Αί- θουσα Σπανίων // Γεννάδειος MGL.107 -Ρώ- μη Vaticana Riserva IV.177 *-------βλ. και Ψελλός (Μιχ.)
  3. Νικηφόρου μονάστου και πρεσβυτέρου του Βλεμμίδου Επιτομή λογικής
  4. ΒΛΕΜΜΙΔΗΣ Νικηφόρος