Νέα γραμματική της γαλλικής γλώσσης

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 4000. — 'Ιωάννου Α. Τέτση, καθηγητού της γαλλικής έν 'Αθήναις, νέα γραμ- ματική της γαλλικής γλώσσης προς χρήσιν τών έλλην. σχολείων και παρθεναγωγείων εγκριθείσα έν τω διαγώνισμα) τών διδακτικών βιβλίων κατά τον νόμον βτγ' έπί πέντε σχολικά ετη 1899-1904. Έκδοτης Ιωάννης Ν. Σιδερής. Έν Ά θήναις , βιβλιο- πωλεϊον 'Ιωάννου Ν. Σιδερή, IS, οδός Έρμου, 15. 1899. (All verso du Hire:) Εκ του τυπογραφείου Παρασκευα Λεώνή. In-8°de 88 pages.
  3. Ιωάννου Α. Τέτση