Σχόλια εις τα Ξενοφώντος Ελληνικά

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3982. — Σχόλια εις τα Ξενοφώντος Ελληνικά προς χρήσιν των μαθητών όπο Λ. Γ. ΙΙαπανδρέου, πρώην γυμνασιάρχου (κατά τάς οδηγίας του Υπουργείου τής Παιδείας). Βιβλίον ς". Έν 'Αθήναις, έκ του τυπογραφείου της Νομικής, οδός Μιλτιάδου-Λεωχάρους, 27. 1898. lu-8" de 21 pages. La couverlure imprimee sert de Litre.
  3. Λ. Γ. ΙΙαπανδρέου