Βυζαντιναί μελέται περί πηγών νεοελληνικής εθνότητος από ή. άχρι ι. εκατονταετηρίδας μ. Χ.

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 1904. — Βυζαντινά! μελέται περί πηγών νεοελληνικής έθνότητος άπο ή. άχρι ι. εκατονταετηρίδας μ. Χ. ϋπο Σ. Ζαμπελίου. 'Εκδίδεται ύπο Χ. Ν. Φιλαδελφέως. "Εν Αθήναις, τύποις Χ. Νικολαίδου Φιλαδελφέως, παρά τί) Πύλη τή'ς Αγοράς, αριθ. 420. 1857. Ιιι-8° de 696 -Ι- ρβ' pages (102, mais en realite 92, car la pagination passe de 87 a 100) et 4 feuillets, dont le dernier blanc.
  3. Βυζαντιναί μελέται, περί πηγών Νεοελληνικής εθνότητος: από Η'. άχρι Ι' εκατονταετηρίδος μ.Χ.
  4. Σ. Ζαμπελίου