Κλυταιμήστρα ουχί Κλυταιμνήστρα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20556
  4. GR-AtACAb10078607
  5. Ελληνικά
  6. Παπαγεωργίου, Πέτρος Ν.
  7. Εν Κωνσταντινουπόλει: Ι. Παλλαμάρη, 1885
  8. 20