Τρίτη κρίσις του Σεβαστοπουλείου αγώνος του ιδρυθέντος προς βελτίωσιν της σημερινής γλώσσης : απαγγελθείσα εν τη μεγάλη αιθούση του Εθνικού Πανεπιστημίου τη 28 Μαρτίου 1910

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20477
  4. GR-AtACAb10078715
  5. Ελληνικά
  6. Μιστριώτης, Γεώργιος
  7. Εν Αθήναις: Π. Δ. Σακελλαρίου, 1910
  8. 22