700ΙΕΡΟΝ ΕΓΑΓΓΕΑΙΟΝ. Ή wiv παρούσα βίβλος νεωςί έτυπώθη. άνεθεωρήθη δε υπ' εμοΰ δεοφάνους ίεροαονάνου, κυπρίου λογαρά. επιμέλεια τε πολλοί και έπιδιοοθώσει, ώς το της εκκλησίας των ρωμαίων εθος. (A la fin :) Ένετίησιν παρά 'Ιακώβου λεογκίνου. αφοε. Η των τετοαδίων κατά τάξιν ακολουθία. αβγδεζηθικλυ.νξοπρσ. άπαντα είσΐ τετοάδια. In-folio de ρή (108) feuillets, divises en 18 cahiers de 6 feuillets

ΙΕΡΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΙΕΡΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ