593ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ ΕΙΔΥΛΛΙΑ ΕΞ ΚΑΙ ΤΡΙΑΚΟΝτα, μετά σχολίων εις τ& ιη τα πρότερα Ζαχαρίου τοΰ Καλλιέργου πάνυ ωφελίμων ¦ καΐ εις την σύριγγα, Ιωάννου του Πεδασίμου ¦ άποσημειώσεών τε εις τα λοιπά, Ιλέρμου του Ξυλάνδρου. TOT AVTOi" ΘΕΟΚΡΙΤΟ!" Επιγράμματα, Πέλεκυς, καΙ Πτερύγων. TIIEOCRITI IDYLLIA SEX ET TRI- GINta, cum Scholijs in octodecim priora Zachariae Calliergi pcrquam utilibus : & in fistulam, Ioannis Pedasimi : Annota- tiunculisq3 in reliqua, Guiliclmi Xylandri. Eiusdem Theocriti Epigrammata, Bipennis, & Ala. FRANGFORTI (sic), PER PEu'wn Brubachium. In-8° de quatre feuillets non chiffres et 363 pages. En tete, epitre dedicatoire de Guillaume Xylander d'Augsbourgaux jeunes gens qui etudient la langue et la poesie grecque ; elle est datee de Bale, veille des calendes de septembre (31 aout) 1538.Interprctatio Eidylliorum TheoCRIII,' DICTATA IN ACA- DEMIA VVITERKUgensi, a VITO Vuinsemio. Adiccta sunt & Scholia, quibus loca difficiliora explicantur. Accessit etiam r'enim & ucrborum mcmorabilium copiosus index. FRANCO- FORTI, PER Prtrum IWubacldum. [A la/ni .·) FRANCOFORTI, KX OFFIcina Petri Brubachij, Auno Salulis humana' M. D. LVIII. Mense Iunio. In-8° de quatre feuillets non chiffres, 300 pages et huit feuillets non chiffres, fipilre dedicatoire de Vitus Winsemius a Ulrich Mordisin, datee de 1558. Il est assez dillicile de trouver ces deux volumes reunis Bibliotheque Saiiile-lionevieve (il Paris) : Y 204. Bibliotheque de S. Marc (;'i Venise) : 42:!0i.
ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ

ΕΙΔΥΛΛΙΑ ΕΞ ΚΑΙ ΤΡΙΑΚΟΝτα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΕΙΔΥΛΛΙΑ ΕΞ ΚΑΙ ΤΡΙΑΚΟΝτα