585ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΛΟΓΟΙ ΕΝΝΕΑ, ΟΙΠΕΡ ΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΜΟΪΣΑΙ. HERODOTI LIBRl NOVEM, QVIBVS MVSARVM INDITA SVNT ΝΟΜΙΜΑ. Κλειώ Ευτέρπη Θαλεία Μελπομένη Τερψιχόρη 'Ερατώ Πολυμνία Ουρανία Καλλιόπη. Clio. Euterpe. Thalia. Mel- pomene. Terpsichore. Erato. Polymnia. Vrania. Calliope. AD UAEC, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΜΙΣΤΟΥ TOY ΚΑΙ ΠΛHΘQNOS. περί των μετά την εν Μαντινεία μάχη ν, βιβλία β'. GEORGII GEMISTI, QVI ET PLETIIQ dieitur, de ijs qua? post pugnam ad Man- tineam gesta sunt, Libri II. Vna cum IOACU1MI CAMERARII Prxfalionc' Annotationibus, Herodoti uita : der/j figuris : cj qua nsus est Dialecto,. omnia in studiosorum utilitatem diligentcr con'scripta. BASILEAE EX OFFh'ma Ilcruagiana. [Page 310 :) BASILEAE, PER IUANNEM HERVA-
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΜΙΣΤΟΥ TOY ΚΑΙ ΠΛHΘQNOS

ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΛΟΓΟΙ ΕΝΝΕΑ, ΟΙΠΕΡ ΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΜΟΥΣΑΙ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΛΟΓΟΙ ΕΝΝΕΑ, ΟΙΠΕΡ ΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΜΟΥΣΑΙ