19· ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ CAMOCATCGuC ΔΙΑΛΟΓΟΙ. [Au recto do l'avant-dernier fouillet.] *£ν ολιυοεντίζ. ετει νιλιΟΓω τετρκκοσιος-ω ενενηκο-φ έκτω. In-folio de 2G4 ff. non cliiffres, divises en 55 caliiers de 8 ff. chacun, signes Λ-Β, α-ω et αα-ηη*. Le preinier et le dernier f. sont entierenicnt blancs. 41-45 lignes a la page pleine. Los raraeteres de ce livre sont les monies qui ont servi a d'Alopa pour illiprinier les Scholies du Callimaque et dc VApoi 'onins de Rhodes. G'cst sans aueun fondenicnt que certains bibliographes altribucnt ΐι Junta ee Lueien, donl les types nc resseniblent pas a ccux que cet iniprimeur a employes dans les editions grecques qui portent son nom. « Ce qui a pu oceasionner eettc crrcur, (lit Brunet, e'est iju'il sc trouve des excniplaires dc ce livre auxquels sont reunis les opuscules de Pliilostrate, imprinies par Junta en 1517 (partie dc 54 ff., sign, a-g) et qui contiennent dc plus que les autres un titre grcc et latin (ajoute apres coup), dont 1c latin commence ainsi : Qu.v hoc volumine continentur Luciani opera, Icones Philostrati, etc. Cependant, si Junta n'a pas iniprime ce Lucicn, il paraitqu'il en avait des excniplaires dans son fonds, et qu'en 1517, clierchant a les faire ecouler, il y ajouta les opuscules de Pliilostrate, afin de rendre son livre aussi eomplet que l'edition d'Alde, 1505, Iaquelle, a raison des argumentations qu'ellc eontenait, avait pu nuirc au 1. Quamquam lure cditio inullis viliis scntet, qua; ioilassc fluxcrunt ex codem codicc raanuucripto, ex qu» cditio expressa est, taincn niaximi liabctur, ut et codicis manuseripti viccm prcuslarc queat. Sacpissimc cum cudicu Gccrlitziano convenit (Hoffmanh, Lexicon bibliographicuiii, tonic III, p. 50.
ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ

CAMOCATΕΩC ΔΙΑΛΟΓΟΙ.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. CAMOCATΕΩC ΔΙΑΛΟΓΟΙ.