Βιβλίον καλούμενον Κριτής της αληθείας, διηρημένον εις τόμους δύο = Liber quivocatur ivdex veritatis, distinctus in partes duas

  1. (09) BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE XVIII TOME PREMIER
  2. Paux-utre. ΒΙΒΛΙΟΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΚΡΙΤΗΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ, ΔΙΗΡΗΜΕΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟΜΟΥΣ ΔΙΌ. LIBER QVI VOCATVR IVDEX VERITATIS, DISTINCTVS IN PARTES DUAS. Titre. ΤΟΜΟΣ ΙΙΡΩΤΟΣ έν ω περιέχονται ΤΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΗΜΩΝ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΩΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΔΩΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΥΣΤΗΡΙΑ, άτινα συντεθεντα ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΕΡΕΜΙΟΥ, ΙΘΓΝΟΝΤΟΣ ΤΟΥΣ ΟΙΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ, ΕΝ ΕΤΕΙ, «?βς-\ έστάλθησαν προς τους έν Τυδίγγη πόλει τϊ,ς Γερμανίας οντάς, τής Λουθε'ρου θρησκείας, Θεολόγους! ΑΙ ΤΕ ΤΡΕΙΣ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΑΙΙΟΚΡΙΣΕΙΣ. Τΰποις νβν δε το δεύτερον έκδοΟε'ντα, σπουδή και πόνω ΤΟΥ ΕΝ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΙΣ ΓΕΔΕΩΝ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΟΥ, του και άγιοταφίτου. Πάρα 'Ιωάννη Γόττλοπ 'Εμμανουήλ Πρέϊτκοπ?. έν Λίψια τν}ς Σαξωνίας - 1758. TOMVS PRIMVS QVA ORTHODOXY NOSTRA SANCTCQVE CHRISTI ECCLESIC ORIENTALIS DOGMATA ET MYSTERIA GONTINENTVR, QVJE A SANGTISSIMO VIRO IEREMIA, QVI TVNC TEMPORIS CLAVOS PATRIARCHALIS ET OECVMENICI THRONI GVBERNABAT, COMPOSITA SVNT, ANNOQVE MDLXXVI. AD LVTHERANOS QVI TVBING/E (GERMANIC VRBS EST) ERANT, MISSA. TERNC ITIDEM EIVSDEM AD ILLOS RESPONSIONES. ALTERA NVNG VICE DILIGENTIA ET LABORE GEDEONIS GYPRII HIEROMONACHI ET HIEROSOLVMITANI EDITA. LIPSIC, LITTERIS BREITKOPFIIS. In-4° de 8 feuillets non chiffres et 244 pages. Grec-Iatin, imprime sur deux colonnes. En tete du volume se trouve une epitre dedicatoire du moine Gedeon Sanctissimo, doctissimo, summeque reverendo metropolitan Kioviae et omnia parvae Bossix domino domino Timotheo Scherpasky (en latin), puis un Avis au lecteur (grec et latin) et la table des matieres. ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ έν ω περιέχετε Η ΑΥΓΟΥΣΤΑΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑ. ΗΤΟΙ ΤΑ ΤΗΣ ΤΩΝ ΛΟΥΘΕΡΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΔΟΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ ΑΙ ΤΕ ΤΡΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ ΙΕΡΕΜΙΟΥ, ΤΡΕΙΣ ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ. ΝΓΝ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΤΥΠΟΙΣ ΕΚΔΟΘΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΓΕΔΕΩΝ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΤΟΓ ΚΥΠΡΙΟΥ. TOMVS SECVNDVS IN QVO CONTINENTVR AVGVSΤΑΝΑ CONFESSIO SEV LVTHERANORVM RELIGIONIS OMNIA DOGMATA ET ARTIGVLI. PRIMVM SECVNDVMQVE ET TERTIVM RESPONSVM AD TRIA PATRIARCHS CONSTANTINOPOLITANI D. IEREMIS RESPONSA. EDITIO SECVNDA CVM DILIGENTIA AC SVMTIBVS GEDEON HIEROMONACHI. LIPSIS LITTERIS BREITKOPFIIS. 4758. In-4° de 254 pages et 1 feuillet blanc. Bibliotheque de l'Ecole des langues orientales. [Bibliotheque nationale d'Athenes : Theol. 3233. Bibliotheque d'Athanase Bernardakis (a Athenes).]
  3. Βιβλίον καλούμενον Κριτής της αληθείας, διηρημένον εις τόμους δύο = Liber quivocatur ivdex veritatis, distinctus in partes duas
  4. ΚΥΡΙΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ