ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ, Η ΜΑΛΛΟΝ Άνάλυσις καθαρά, έξηκριδώμένη, και σύντομος του ολοκλήρου σώματος ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΗΤΙΣ Με νέαν', και μερικώτεραν Μέθοδον, θεωρεί, και εξετάζει ολην την ύδρόγειον Σφαίραν {sic), ήτοι την Έπιφάνειαν αυτής ¦ ΧΡΗΣΙΜΩΤΑΤΗ, Και Πάνυ 'Ωφέλιμος, δια εκείνους όπου καταγίνονται εις τήν μελέτην τής Γεωγραφίας ' Πρότερον μεν εις τήν Άγγλικήν Συγγραφεΐσα Διάλεκτοι», ΰ'στερον δε είς τήν Γαλλικήν μεταφερθείσα, έξ ^ς εις τήν Ίταλικήν, και τελευταϊον εις τήν άπλήν των Ελλήνων, εις ην και ήυξήνθη τα μάλιστα ΠΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΕΡΕΩΣ ΦΑΤΖΕΑ TOT ΕΚ ΚΗΘΥΡΩΝ (sic) Διαιρεθείσα μέν εις Τόμους τρεις ΑΦΙΕΡΩΘΕΙΣΑ ΔΕ ΤΩ ΕΓΣΕΒΕΣΤΑΤΩ ΓΕΝΕΙ ΤΩΝ ΓΡΑΙΚΩΝ, Όπου ένοικεΐ εις τήν Μητρόπολιν των Ένετιών. Νυν πρώτον τΰποις εκδοθείσα (sic) συνδρομή Κυρίου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗ ΤΟΓ ΚΡΗΤΟΣ. ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ. ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ 1760. ΠΑΡΑ ΑΝΤΩΝΙΩ ΤΖΑΤΤΑ. CON LIGENZA DE' SUPERIORI, E PRIVILEGIO. Trois volumes in-8° : le premier de οβ' (72) et 360 pages, plus 2 cartes; le deuxieme de 448 pages; le troisieme de 476 pages. Le tilre du tome premier estle seul qui soit imprime en rouge et noir. Collation des pages liminaires du tome premier. Pages α-δ : sont occupees par le faux-titre & le titre. Pages ε-ιβ' : Epitre dedicatoire de Georges Phatzeas aux Grecs residant a Venise. Pages ιγ'-ιέ : Avertissement de l'imprimeur au lecteur. Page ις' : Κατάλογος τών βιβλίων όπου άχρι της σήμερον εΐναι τυπωμένα εις τήν τυπογραφίαν μου με ρωμαϊκόν χαρακτήρα. 'Ακολουθία τοΰ άγιου Χριστοδούλου. Άραβικόν Μυθολογικόν. Γνωμικά παλαιών τίνων φιλοσόφων. Διονυσίου 'Αρεοπαγίτου τα άπαντα συγγράμματα. Έπιστολάριον, ήτε επιστολικός χαρακτήρ. 'Επίτομος Λογική, και 'Ρητορική Δαμωδοΰ. Κλήμεντος 'Αλεξανδρείας, ήτοι τους Στρωματέων λόγους. Πρακτικά τών 'ιερών συνόδων. Χριστιανών οδηγία δια της σοφίας τοΰ Σολομώντος. Pages ιζ'-ιή ; Avis du traducteur francais (mis en grec par Georges Phatzeas). Pages ιθ'-λή : Preface de l'auteur anglais. Pages λΟ'-οβ' : Table des trois volumes. Bibliotheque de l'ficole des langues orientales : R. VII. 117. [Bibliotheque d'Athanase Bernardakis (a Athenes). Bibliothfeque de Jean Vlachoyanis (a Athenes), tome premier. Biblioth. de la Communaute grecque orthodoxe de Trieste, tome 1.]
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΕΡΕΩΣ ΦΑΤΖΕΑ ΤΟΥ ΕΚ ΚΥΘΗΡΩΝ

Γραμματική γεωγραφική, ή μάλλον ανάλυσις καθαρά εξακριβωμένη και σύντομος του ολοκλήρου σώματος της νεοτέρας γεωγραφίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γραμματική γεωγραφική, ή μάλλον ανάλυσις καθαρά εξακριβωμένη και σύντομος του ολοκλήρου σώματος της νεοτέρας γεωγραφίας