Βιβλίον καλούμενον Εκλογαί , περιέχον τον Ακάθιστον Ύμνον και άλλας τινάς Ακολουθίας και Ευχάς αναγκαίας, και επωφελείς παντί Χριστιανώ …

  1. (09) BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE XVIII TOME PREMIER
  2. 195 ΒΙΒΛΙΟΝ KAAOVMENON ΕΚΛΟΓΛΙ ΠΕΡΙΕΧΟΝ Tsv άκάθιστιν 'Ι'μνιν. y-at βλλβί τινά; Ακολουθίας και Εύχάς αναγκαίας, και επωφελείς -αντί Χριστιανω μετά και των εξηγήσεων αυτών εις ά~λί|ν &ωμαϊχήν φράσιν. ΤΛ ΙΙΛΝΤΛ MEN HpiTpsitfj τινών φιλευ- λαβών Χριστιανών, έκ οιαφίρων πρίτετυπωμίνων Βιβλίων έρανισΟε'ντα, και εις εν συλλεχΟεντα. ΝΥΝ ΛΕ [ΙΡΩΤΟΝ Τύποις έκ3ιθε'ντα, και έκ ττϊλλών των πάρα τίΐς πρωτίτ^ις σφαλμάτων μεΟ' ίσης ί'.έ-ν τε ην της επιμελείας έκκαθαρθεντα. ΕΝΕΤΙΗιΣΙ. αψλ'. ΙΙαρά Νικ;λάω Γλυκεί τω ες Ιωαννίνων. Con Licen/.a de' Superiori, e Privilegio. In-Su dedeux I'cuillels uon chill'res, 18(> pages et un leuillul blanc. Titre imprime en rouge el noir. ί Collation du volume : Ff. 1-2 : Titre et table cies maderes. Pages 1-32 : Ακολουθία εις τον άκάΟιστον ύ'μνον μετά των κδ' οί'κων έςηγηΟέντων εις άπλήν ρωμαϊκών φράσιν παραφραστικώς παρά Μελετίου ίεοομονάχου Καλλονα τοϋ κρητός. Page 32 : Ευχή προς τήν αυτήν μακαριωτάτην Παρθένον. Pages 33-41 : Οίκοι κδ' εις τον τίμιον Πρόδρομον. Ποίημα τοϋ Ί'αμα- τα. Pages 41-42 : Ευχή εις τον τίμιον Πρόδρομον. Pages 43-44 : 'Ακολουθία ήτις λέγεται μετά τό έγερθήναι τόν χριστια- νών έκ τοϋ ύπνου. Pages 43-70 : 'Αρχή τοϋ Όρθρου, έν ω δ έςάψαλμος μεταφρασθείς εις άπλήν φοάσιν παρά κυρίου 'Αθανασίου ίερομονά/ου τοϋ κρν,τός. Pages 70-71 : Εϋχ)| εις τον κυριον ημών Ίγ,σοϋν Χριστόν. Pages 73-78 : 'Ακολουθία τής άγιας Μεταλήψεως. Pages 78-86 : Έξήγ-ησις τών τριών ψαλμών τής Μεταλήψεως παρά Αθανασίου ιερομόναχου τοϋ κρητός. Pages 86-134 : ΕύχαΊ τής Μεταλήψεως έξηγηθεΐσαι εις άπλήν φράσιν, πα;ά Ιναλλιοπίου ιερομόναχου τοΰ κρητός έκ Κυδωνιάς κα'ι Άκακίου τοϋ Λιακοουση. Είσΐ δέ αί διά στίχων τοϋ αύτοϋ Άχαχίου, αί δε λοιπαΐ Καλλιο- πίου. Pngos 135-143 : Καχ^ν παρακλητικός ε'.ς τ/-,ν ϋπεραγίαν θεοτόχον.
  3. Βιβλίον καλούμενον Εκλογαί , περιέχον τον Ακάθιστον Ύμνον και άλλας τινάς Ακολουθίας και Ευχάς αναγκαίας, και επωφελείς παντί Χριστιανώ …