ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ

  1. (05) BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE XVII TOME DEUXIEME
  2. 494 ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ ZVN ΘΕΩ ΑΓΙΩ Περιέχον τήν πρέπουσαν άυτώ Άκολουθίαν. Έν ω προσετέθησαν, και αϊ επτά Οικουμενικά! ά'γιαι Σύνοδοι, και τά Συνοικέσια. "Ετι δέ τα Ιπτά Μυστήρια τής 'Εκκλη- σίας, και τα επτά χαρίσματα του αγίου Πνεύματος. Αί τέσσαρες· Γενικα'ι άρετα'ι τής ψυχής, και του σώματος. Και τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα έν ε'/δει δένδρου μετά τήν Έρμηνείαν αυτών. "Ετι δε προσετέθη, και μέρος άπδ τον Φυσιολόγον. Τά πάντα μετ' επιμελείας τυπωθέντα. Con Iicenza de' Superiori. ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ, Παρά Νικολάω τω Γλυκεΐ τω έξ 'Ιωαννίνων, αχοά. Titre de la seconde partie : ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ Φιλοσόφων περ'ι φύσεως, Και ιδιωμάτων τινών ζώων, συναθροισθεΐσα παρά του έν άρχιερεΰσι λογιωτάτου, γ.\>ρίο\) Δαμάσκηνου, του στουδίτου. Con licenza de' Superiori. ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ, παρά Νικολάω τω Γλυκεΐ. αχοά. A la fin du volume : ΕΓληφε τέρμα ώς έδω το παρόν : — Έν ήμέραις εξ τήν κτίσιν κτίζεις λόγε,