H NAYTIKH ΝΙΚΗ

  1. (05) BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE XVII TOME DEUXIEME
  2. 400 H NAITIKH ΝΙΚΗ ΟΠΟΥ ΕΓΙΝΗΚΕ ΑΠΟ TON ΣΤΟΛΟΝ τϊ)ς γαληνότατης πολιτείας τών 'Ενετών, ΒΞΑΡΧΕΤΟΝΤΑΣ ΑΛΟΫΖΙΟΣ ΛΕΥΤΕΡΟΣ Ο ΜΟΤΖΕΝΙΚΟΣ, εναντίον εις τους Τούρκους, εις το Αιγαίον Πέλαγος αχνά. ΙΪΡΟΣ ΤΟΝ ΥΨΗΛΟΤΑΤΟΝ ΕΝΔΟΞΟΤΑΤΟΝ ΦΙΛΟΧΡΙΣΤΟΝ ΗΓΕΜΟΝΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΖΗΝΟΒΙΟΝ ΕΧΜΗΛΙΣΚΗΝ. Con licenza de' Superiori, & Priuilegio : — ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ, αχνβ'. Παρά 'Ιωάννη Άντωνίω τω Ίουλιανώ : — Πουλιέται κοντά εις το Πόντε τοϋ αγίου Φαντίνου. In-4° de 4 ff. non chiffres, dont le premier blanc, et tc ' (16) pages. Marque de l'imprimeur sur le titre. En tete de cet opuscule on lit l'epitre dedicatoire suivante : ΤΩ ΥΨΗΛΟΤΑΤΩ, ΕΝΔΟΞΟΤΑΤΩ, ΦΙΛΟΧΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΝΙΚΗΦΟΡΩ ΗΓΕΜΟΝΙ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΖΗΝΟΒΙΩ ΕΧΜΗΛΙΣΚΗ ΛΑΟΝΙΚΟΣ ΖΑΜΙΤΡΗΣ ΝΙΚΑΝ. Οι νίκες και τά τρόπαια πρέπουν τοΰ νικηφόρου. Διά τοΰτο θέλοντας έγω νά παρρησιάσω τήν λαμπράν και άείμνηστον τής γαληνότατης τών 'Ενετών πολιτείας ναυκρατίαν , μέ ά'λλο δεν έλόγιασα νά τήν στολίσω παρά μέ τήν Ίσχυράν σου ΰπεροχήν, κράτιστε Ζη·,όβιε Έχμηλίσκη, o όποιος έφάνης εις τον κόσμον τους εναντίους σου και τους εναντίους τοΰ κοινού συμφέροντος νά καταβάνης και νά καταπατάς, και οχι μέ νίκες ποταπές, άμή μ' εξαίσιες και θαυμαστές, ποΰ κάνεις ά'λλος ε'ις πολλούς αιώνας δέν έκατώρθωσε. Και ποίος δέν θέλει κήρυξη τήν άνδρείαν και τήν φρόνησίν σου εις τό να ΰποτάσσης τά κάστρη και νά εκδίκησης τήν έλευθερίαν τών γενναιότατων Ρώσων εναντίον είς το ΰπερήφανον γένος τών Λέχων, οι όποιοι κακώς μεταχειρίζοντας τήν έξουσίαν ποΰ τους ANNEE 1652 53 είχετε εγχείριση, με τυραννικούς δεσμούς δεινά σας έκατάδεσαν, καΊ όχι μόνον δεν ευχαριστιόνταν να σας έ'χουν δια προπύργια και σκουτάρια εναντίον ε'.ς τους κοινούς εχθρούς Τατάρους και Τούρκους, των όποιων έδείξετε πολλές βολές πόσον δύναται τών 'Ρώσων το σίδερο, άμή δι' άνταμοιβήν τών καλών σας πεπραγμένων και τής μεγάλης υπέρ αυτών αντιλήψεως αποθέτοντας κάθε έντροπήν, καταφρονώντας ωσάν αλαζόνες τους εύεργέτας, σας έπουλοϋσαν ώς πράγματα εις τα πανηγύρια. Και ήθελ' ήτον υπομονής άξιον, αν ήθελαν το κάμη μέ τους ομοίους και όμοπίστους , άμή να σας παραδώσουν εις τα χέρια εκείνων που είναι έναντιώτεροι τής Χρίστου πίστεο)ς, δηλαδή τών Εβραίων το μυσαρώτατον και έξουδενημένον γένος τοΰ κόσμου, άπό τους οποίους πάντων σας τών αγαθών μέ διάφορες επιβολές φόρων και δεινές πανουρ- γίες εΤστεν αποστερημένοι- τοϋτο ποϊος έμπορεΐνά το ύπομείνη τώρα; ώς καθώς άπο τήν Ελλάδα παλαιά έλευθερώθητε από το σκότος τής άγνω- σίας και άπο τήν πλάνην τής είδωλολατρείας και έλάβετε τήν χάριν του βαπτίσματος, μέ τήν οποίαν άξιώθητε τής ουρανίου πολιτείας, ε'.ς τον αυτόν τρόπον να έπιμελήθητε νάναγκασθήτε νάποδώσετε χάριν άντ'ι χάριτος, τώρα λέγω ποΰ έ'χετε ικανές δύναμες και θράσος άνίκητον, και οχι να φανήτε αγνώμονες προς αυτήν ωσάν τάλλα γένη τών ανθρώπων, τών οποίων έκαμε μεγάλες και αθανάτους ευεργεσίας, άμή να τήν ελευ- θερώσετε άπο τήν α'ιχμαλωσίαν τήν μεγάλην τοΰ δεινότατου τυράννου, 5 όποιος αυτήν, ποΰ έστάθηκεν 'όλης τής οικουμένης το φώς, τήν ήμαύρωσε, και ολίγο λείπει και τήν πίστιν ήφάνισε. Δια τοϋτο τήν προσφέρνω έμπροσθεν σου άκκουμπισμένην εις τήν σημαίαν σου και εις τήν άνδρείαν σου μέ το γενναϊον σύμβολόν σου" διατ'ι εις άλλον δέν έχει βαλμένην τήν ελπίδα τής σω-τ,ρίχς της παρά ύστερα άπο τον θεον εις εσένα και εις το ίσχυρότατον γένος τών 'Ρώσων, δια να τήν κάμης να φάνη πάλιν βασίλισσα ώς ήτον εις τον καιρόν 'Αλεξάνδρου και Κωνσταντίνου τών μεγάλων τής οικουμένης μοναρχών, τών οποίων καΊ εις τές άνδραγαθίες και εις τές αρετές είσαι μιμητής ακριβέστατος. Διατ'ι, ώς καθώς τον Ά" :ξανδρον μήν στέργοντας κάποιοι "Ελληνες δια στρατηγόν τους εις τόπον Φιλίππου τοΰ πατρός του δια τήν ήλικίαν το.υ, μέ τό νά τους κατά- 54 BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE πολεμήση και va κατασκάψη τές χώρες, θέλοντας και δεν θέλοντας τον έδέχθηκαν' εις τον αυτόν τρόπον μήν θέλοντας να σέ ακολουθήσουν οι αρχηγοί των Λέχων, οπόταν έπαρασκευάσθηκες ίναντίοΊ εις τους απί- στους, τους επήρες κα'ι τα κάστρη και τές χώρες, και φουσσατα πολλά τους έχάλασες, που στανέως τους πρέπει να σέ κρατήσουν δια μεγαλή- τερον. Και ώς καθώς πάλαι ό Κωνσταντίνος μέ το ζωηφόρον και νικη- φόρον σημάδι του σταυρού έκαταπάτησε τους εχθρούς, έτζι κα'ι συ ασήκωσε το σημάδι ποΰ σοΰ προσιρέρνω εναντίον εις τους απίστους, διατ'ι είναι βέβαιον πώς θέλεις τους νικήσης και θέλεις τους άφανίσης, οντάς αύτο κατά βαρβάρων ή νίκη, τώρα ποΰ ή γαληνότατη ετούτη πολιτεία τους ένίκησεν εις τήν θάλασσαν, κα'ι 'όλο ενα ακολούθα νικώντας τους και καταχαλώντας τους. Τοΰτο αν κα'ι μία παραμικρά έπίδειξις είναι τής εδικής μου δουλείας προς τήν σήν ύψηλότητα, μεγάλυνέ την μέ το ύ'ψος τής μεγαλοπρέπειας σου, κα'ι ας είσαι βέβαιος πώς κατεβαίνει άπο μίαν μεγάλην μου προθυμίαν μέ τήν οποίαν μέ θερμά Μν,ρυα και αναστεναγ- μούς παρακαλώ άπό τον θεόν έγώ δια εσένα ζωήν κα'ι νίκες, και δια έμενα διάσωσιν εις τον κόσμον, δια να ιδώ έκείνην τήν ήμέραν οπόταν δια το μέγα του Ιλεος θέλει σ' άξιώση να γενής εκδικητής τής πίστεως του κα'ι τής ελευθερίας έμοΰ και Ολης τής Ελλάδος. Έρρωσο. A la page 16, on lit l'avis suivant : Σημάδευε σϋ ποΰ διαβάζεις ότι έμεταχειρισθήκαμεν εις το παρόν διήγημα κάποια λόγια ελληνικά, επειδή κα'ι τοΰτη ή γλώσσα μας εκλείπει εις πολλά, κα'ι παρά νά τά πάρωμεν άπο ξέναις γλώσ^.; έλογ'.Ι-ααεν δι* καλλήτερον νά τά δανεισθοΰ.^ν ~7;ο τήν πάλαιαν μας τήν έλληνικήν, ή οποία, όντας ή βασίλ-.σσα τών γλωσσών και εκείνη ποΰ έστόλισεν ά'λλαις ξέναις, Οέλη στολίση κα'ι τοΰτην, ή οποία άπ' αυτήν κατεβαίνει. Και είναι τά κάτωθεν : εξαρχος τοϋ στόλου τον τζενεράλι. έπαρχος του στόλου τέν προβεδήτωρ τί