Ζήτω ο Βασιλεύς, ζήτω η Ένωσις.

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10915. -Ζήτω ό Βασιλεύς, ζήτω ή Ένωσις. Οί Επίτροποι τού Ίεροϋ Ναοΰ τής Θεοτόκου εις Δράπανον------- Μφ 0.10 Χ 0.22. "Ανευ έτους, αλλά τοΰ 1863. ΑΧΔ—. *