Προσευχαί των Αγίων και Οδηγίαι περί Προσευχής

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10896. - Προσευχαί τών 'Αγίων και Όδηγίαι περί Προσευχής, Έρανι- σθεΐσαι εκ τοΰ λόγου τοΰ Θεοΰ "Ητοι τής παλαιάς και νέας Διαθήκης. (Έκδοσις τρίτη). Έν 'Αθήναις, εκ τοΰ τυπογραφείου τής Λακωνίας. 'Οδός Κυρίστου ή Νέων Λουτρών, αριθ. 872. 1860. Εις 8ον μικρόν, σ. λβ'+ 443. ΕΦΛ. Θεολ. 1977.