Λόγος

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10872. — Λόγος Εισιτήριος έπι των γενικών ενιαυσίων εξετάσεων τοΰ εν Ναυπλίω γυμνασίου, Εκφωνηθείς έν Ναυπλίω τήν 9 'Ιουνίου 1859 ύπό τοΰ γυμνα- σιάρχου Χ. Παμπούκη. Έν Ναυπλίω εκ της τυπογραφίας Κ. Ίωαννίδου. 1859. Εις 8ον, σ. 14. ΒΚΧ 863. *
  3. Χ. Παμπούκη