Προσφώνημα προς τον φιλόχριστον λαόν της

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10855. — Προσφώνημα προς τον φιλόχριστον λαόν της Σμύρνης ύπο τοΰ Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κυρίου κυρίου Χρυσάνθου τοϋ Λεσβίου. Έν Σμύρνη 1858. Εις 8ον, σ. 8. Συνεσταχωμένον έν κώδικι 132 Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως. Πρβλ. Έπ. Έτ. Βυζ. Σπουδών 9 (1932) 168. *
  3. Σεβ.Μητροπολίτου Σμύρνης κυρίου κυρίου Χρυσάνθου