Καταστατικόν της Εταιρείας της Ελληνικής Οινοποιίας

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10845. - Καταστατικόν τής Εταιρείας τής Ελληνικής Οινοποιίας έν ΙΙάτραις. Είς 8ον, σ. 24. Τοΰ 1858. IB 118, 1864. *