10784. - Νικόλαος έλέει θείω Μητροπολίτης Ζακύνθου. Ή Αυτού Πανιερό- της------[κάτω:] κδ' 24 Φεβρουαρίου 1856. ε. ά. Νικόλαος Μητροπολίτης Ζακύν- θου. Κος. 'Ιερεύς Ρουσελάτος Ίερογραμματεύς..... Μφ. 0.20x0.30. Κατά τών «Μυστηρίων τής Κεφαλλονιάς» τοϋ Άνδρ Λασκαράτου. ΑΧΔ —.
Νικόλαος Μητροπολίτης Ζακύν-θου.

Νικόλαος ελέει θείω Μητροπολίτης Ζακύνθου.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Νικόλαος ελέει θείω Μητροπολίτης Ζακύνθου.