10783. - Λόγος εκφωνηθείς έν τη Όρθοδόξω Εκκλησία τών έν Μασσαλία πάροικων Ελλήνων κατά την Έθνικήν Έορτήν τής κε' Μαρτίου τοϋ 1856 ύπό Νι- κολάου Τσιγαρά, Πρώην μαθητού τής έν 'Αθήναις Εκκλησιαστικής Γιζαρείου Σχο- λής. Έν 'Αθήναις έκ τής τυπογραφίας Ίω. 'Αγγελοπούλου (Κατά την όδόν 'Αθηνάς, αριθ. 274). αωνς'. Είς 8ον, σ. 16. ΒΚΧ 4531. *
Νι-κολάου Τσιγαρά,

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος