10781. - Κανονισμός Φιλανθρωπικής Κυριών Εταιρίας τοϋ Άμαλιείου 'Ορ- φανοτροφείου, Εκδοθείς δαπάνη 'Ανδρέου Κορομηλά. 'Εν 'Αθήναις, έκ τής τυπο- γραφίας 'Ανδρέου Κορομηλά.'Οδός Έρμου, 'Αριθ. 215. 1856. Είς 8ον, σ. 24. IB 29, 656. *

Κανονισμός Φιλανθρωπικής Κυριών Εταιρίας του Αμαλιείου Ορφανοτροφείου,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κανονισμός Φιλανθρωπικής Κυριών Εταιρίας του Αμαλιείου Ορφανοτροφείου,