10394. - Σύντομος ιερά ιστορία διά τά αλληλοδιδακτικά σχολεία. Συντε- θεΐσα παρά Β. Κωνσταντινίδη. Μέρος δεύτερον. Σμύρνη Έκ της τυπογραφίας τοΰ
Β. Κωνσταντινίδη

Σύντομος ιερά ιστορία διά τα αλληλοδιδακτικά σχολεία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σύντομος ιερά ιστορία διά τα αλληλοδιδακτικά σχολεία