10388. - Λόγος τοΰ εν Σΰρω γυμνασιάρχου Γ. Σερουΐου έκφωνη{)ε1ς εις την εναρξιν τών δημοσίων εξετάσεων τοΰ Η' σχολιακοΰ έτους 1841. Ιουνίου 15 [έν τέ- λει:] Έν Έρμουπόλει, Έκ της τυπογραφίας Γ. Πολυμερή. Είςβον, σ. 16. ΔΑΚ-, ΒΚΧ 7813. 11. *
Γ. Σερουΐου

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος