10387. - Κανονισμός τών 'Αλληλοδιδακτικών Σχολείων, [έν τέλει:] Κέρ- κυρα τη 24 Άπριλλίου 1841------ Εις 8ον, σ. 10. ΑΧΔ - . *

Κανονισμός των Αλληλοδιδακτικών Σχολείων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κανονισμός των Αλληλοδιδακτικών Σχολείων