10382. - Διαταγή τοϋ Στρατού 'Αριθ. Χ. [έν τέλει:] έκ της βασιλικής τυπογραφίας. Εις 4ον, σ. 8. Τοϋ 1841. IB 107, 1800. *

Διαταγή του Στρατού

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διαταγή του Στρατού