10380. - 'Αριθ. 5. Την 2 'Ιουλίου 1841 Έξωθεν της Ύδρας. Κρητών Πολι- τεία Ό αρχηγός τοϋ κρητικοϋ στόλου διακηρύττει δτι------ [κάτω :] Ό στόλαρχος Μ. Μπούτις. Μφ. Περί αποκλεισμού ώρισμένων λιμένων της Κρήτης. Έν Νεοελληνικά) Άρχείω 1 (1935) 246 έπ. -Κ-
Μ. Μπούτις.

Περί αποκλεισμού ωρισμένων λιμένων της Κρήτης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί αποκλεισμού ωρισμένων λιμένων της Κρήτης