10372.-Λόγοι έκφωνηθέντες υπό Ν[ικάνδρου] Φ[ιλαδέλφου]. Έν Σμύρνη. Τυπογραφεΐον 'Αμάλθειας. 1840. Εις 8ον, σ. 34. Ούτω τό έξώφυλλον τοΰ υπ' αριθ. 3345 περιγραφέντος φυλλαδίου. ΑΠ - . *
Ν[ικάνδρου] Φ[ιλαδέλφου].

Λόγοι

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγοι