10370. - έποίησεν ελληνιστί ταυτηνΐ την μετάφρασιν των εκλεκτών μελών τοϋ πανευφήμου ίωάννοο μέλι σικελοϋ ποιητοΰ ίωσήφ κρίσπί εν τώ τοϋ πανόρμου άθηναίω ελληνικής παιδείας διδασκάλου, έξέδωκε δε βενεδίκτος - ξαοοερεος τερτιος υπο- διδάσκαλος εν πανόρμφ από τής βασιλικής τυπογραφίας αωμ. Εις 4ον μικρόν, σ. 67. "Εναντι ό τίτλος λατινιστί. Λεξιφ ιό έλληνικόν έμμετρον κείμενον, έναντι δε ή ιταλική μετάφρασις, επίσης έμμετρος. ΣΚΡ - . *
ίωσήφ κρίσπί

μετάφρασιν των εκλεκτών μελών του πανευφήμου Ιωάννου μέλι

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. μετάφρασιν των εκλεκτών μελών του πανευφήμου Ιωάννου μέλι