10357.-Ή προανάκρισις και ή προφυλάκισίς μου, κατά την 15, 16 και 17 Αύγουστου 1839 ύπό Αλέξανδρου Σούτσου. Έν Σμύρνη, εκ τοΰ Ίονικοΰ τυπογρα- φείου τής 'Αμάλθειας. 1839. Εις 16ον, σ. 24. Πρβλ. αριθ. 3140. *
Αλέξανδρου Σούτσου

Η προανάκρισις και η προφυλάκισίς μου, κατά την 15, 16 και 17Αύγουστου 1839

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η προανάκρισις και η προφυλάκισίς μου, κατά την 15, 16 και 17Αύγουστου 1839