10338. - "Υμνος - Hymne. Εις 16υν, σ. 1 ά. ά. 4- 10. Ή σ. 1 ά. ά. φέρει έν τφ μέσω στέφανον έκ δάφνης — "Υμνος προς τήν βασίλισσαν Άμαλίαν τοΰ Παν. Σούτσου, εις δεκαπεντασύλλαβους, μετά γερμανικής έναντι μεταφράσεως. "Αρχ. Ή εΐκών της πόση χάρις, τϊ βασιλικόν τό βλέμμα - - - - "Ανευ τόπου εκδόσεως και χρονολογίας, άλλα πΛανώτατα τοϋ 1837. *
Παν. Σούτσου

Ύμνος προς την βασίλισσαν Αμαλίαν

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ύμνος προς την βασίλισσαν Αμαλίαν