10335. - Σύνταγμα, 1837 Ή Έλπίς.— [κάτω:] Ό Διανομεύς τής Ελπί- δος Κ. Δ. Σακκελαρόπουλος. Μφ. 0.28x0.44, ελληνιστί και γερμανιστί. Το έλληνικόν κείμενον είς στίχους, πολιτικού πε- ριεχομένου· αρχ. Ό «γιος Βασίλειος άπό τήν Κασσαρείαν, | Κρατεί κονδΰλι και χαρτί και ράβδον εις το χέρι, - - - Έναντι γερμανιστί παράφρασις είς πεζόν. IB 90. *
Κ. Δ. Σακκελαρόπουλος.

Σύνταγμα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σύνταγμα