10329. — Έν 'Αθήναις τή 3 Μαΐου 1837. — Λογίδρίον Έκφωνηθέν εις την ήμέραν της εγκαθιδρύσεως τοΰ πανεπιστημίου "Οθωνος, υπό τοΰ κ. Άρχιμανδρίτου Mι- σαηλ Άποστολίδου σχολάρχου και τακ. καθηγητού τής θεολογίας. Εις 8ον, σ. 12. Έν τέλει: Έ« τής τυπογραφίας Ν. Παππαδοπούλου. *
Άρχιμανδρίτου | Mι-σαηλ Άποστολίδου

Λογίδρίον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λογίδρίον