10326. — Εκλεκτά μυθιστορίας οΰτω άρμοσθέντα και διαταχθέντα ώστε τοις στοιχειακοΐς οδόν τέμνειν επί την ελληνικήν γλώσσαν. Έν Μαριανοπόλει παρά 'Ιωάννη Ίωνέσω αολζ' Έκ τοΰ τυπουργείου τοΰ Θώμα Γυερίνοι\ Εις 16ον, σ. 54. UH. MG. 1204. •Κ-
ΙωάννηΊωνέσω

Εκλεκτά μυθιστορίας ούτω αρμοσθέντα και διαταχθέντα ώστε τοις στοιχειακοίς οδόν τέμνειν επί την ελληνικήν γλώσσαν

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εκλεκτά μυθιστορίας ούτω αρμοσθέντα και διαταχθέντα ώστε τοις στοιχειακοίς οδόν τέμνειν επί την ελληνικήν γλώσσαν