10307. — 'Ελληνικά μαθήματα συλλεχθέντα χάριν τών πρωτόπειρων υπό......— «Έφόδιον εις το γήρας αεί κατατίΟ-ου»—Σμύρνη εκ τής ιδιοκτησίας Πέτρου Κλάδου διευθυνομένη ύπό Γ. Πανταζή 1836. Εις 8ον μικρόν, σ. 4 ά.ά. + 106. ΓΗ. M.G. 1204.

Ελληνικά μαθήματα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ελληνικά μαθήματα