10302. - Γύμνασμα Λεωνίδου Άμίρου. Έκφωνηθέν είς τήν τρίτην Δημό- σιον έξέτασιν τοΰ Γυμνασίου τής Έρμουπόλεως. Περί Παιδείας. Έν Ερμουπόλει έκ της τυπογραφίας Γ. Μελισταγοϋς. 1836. Εις 8ον, σ. 12 + φ. 1 ά.ά. ΒΚΧ 7814.1. ·*-
Λεωνίδου Άμίρου

Γύμνασμα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γύμνασμα