10296.— Ώδή επί τή ήμερα της στέψεως της Αύτοΰ Μεγαλειότητος "Οθωνος, βασιλέως τής "Ελλάδος, συντεθεΐσα ύπό Γεωργίου Χριστοδούλου Πρινάρη. Έν Άγκώνι, τη 8 Μαΐου 1835. Εις 8ον, σ. 19. Έν σελ. 11-19: Ώδή έπί διά της Νεαπόλεως έλεΰσει της Αύτοΰ Μεγαλειό- τητας "Οθωνος, βασιλέως της 'Ελλάδος, συντεθεΐσα ύπό Γϊοιργίοο Χριστοδοόλοο Ηρινάρη. UH. MG. 9. 1235. 4. -Η-
Γεωργίου Χριστοδούλου Πρινάρη

Ώδή επί τή ήμερα της στέψεως της Αύτοΰ Μεγαλειότητος "Οθωνος,βασιλέως της Ελλάδος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ώδή επί τή ήμερα της στέψεως της Αύτοΰ Μεγαλειότητος "Οθωνος,βασιλέως της Ελλάδος