10291·-Λόγος εκφωνηθείς παρά Νικοκλέους Παπάζογλου μετά τάς εξετάσεις, [έν τέλει:] Σμύρνη 1835. Ίανουαρ. 21 εις την Εύαγγελικήν Σχολήν. Εις 8ον, σ. 8. ΒτΣ 31. -«-
Νικοκλέους Παπάζογλου

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος