10290. — Κατάστημα Έξοικονομητικών Τραπεζών εις τό Ίόνιον Κράτος προς ώφέλειαν κυρίως τών τεχνητών εργατών και γεωργών 'Υπό την Προστασίαν-------Τρά- πεζα Κερκυραϊκή. Επιτροπή διά τό έτος 1835, -------- Μφ. 0.29x0.39. Ελληνιστί και ίταλιστί. ΔΑΚ-.

Τράπεζα Κερκυραϊκή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τράπεζα Κερκυραϊκή