10286. - Δεήσεις τών 'Ανατολικής Εκκλησίας Χριστιανών, μετά τήν τελευτήν τοΰ έν μακάρια τη λήξει γενομένου Αύτοκράτορος και Βασιλέως Φραγκίσκου τοϋ Πρώ- του. Τελεσθεΐσαι κατά τήν 3/15 Μαρτίου 1835. υπό τής έκ Κ.Β. υπηκόων συνισταμέ- νης Κοινότητος τών έν Βιέννη Γραικών τε και Βλάχων εις το Μνημόσυνον τής αυτών Εκκλησίας τής αγίας Τριάδος. Έν Βιέννη τής Αυστρίας. Έκ τής τυπογραφίας 'Αντω- νίου Άϋκουλου. 1835. Gebete der nicht unirten Griechen, nach dem Tode weiland Kaisers und Konigs Franz des Ersten. Gehalten den 3/15 Marz 1835, von derails k. k. Unterthanen bestehenden griechischen Gemeinde in Wien bey den Exequien in ihrer Pfarrkirche zur heiligen Dreyfaltigkeit Wien, 1835. Gedruckt bey Anton v. Haykul. Εις 4ov, σ. 47. 'Ελληνιστί και γερμανιστί. ΕΒΕ - . *

Δεήσεις των Ανατολικής Εκκλησίας Χριστιανών

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Δεήσεις των Ανατολικής Εκκλησίας Χριστιανών