10283.-'Αριθ. 4310 'Εγκύκλιος (339 Βασίλειον τής Ελλάδος. Το Έλεγκτι- κόν Συνέδριον Προς τους τελώνας τοΰ Κράτους. Μφ. 0.20x0.29. Έν 'Αθήναις τήν 20 Νοεμβρίου 1835. Περί τηρήσεως μείζονος επιμελείας εις τήν άπόδοσιν τών λογαριασμών. ΓΕΝ-. *

Περί τηρήσεως μείζονος επιμελείας εις την άπόδοσιν των λογαριασμών.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί τηρήσεως μείζονος επιμελείας εις την άπόδοσιν των λογαριασμών.