10277. - Όμιλία παρά τοΰ κυρίου Ν. Βάμβα Εις την κα&ίδρυσιν τοΰ νέου Έλληνικοΰ Γυμνασίου τής Έρμουπόλεως τήν 18 Νοεμβρίου 1834. [έν τέλει:] Έν Έρμουπόλει. Έν ιω εξ 'Αμερικής Φιλελληνικά) Τυπογραφεία), Διευθυνομένω παρά τοΰ ΑΊδεσίμου Ι. Ι. Ρόβερτσον. Ε!ς 8ον, σ. 9. ΕΒΕ - , ΓΕΝ - .
Ν. Βάμβα

Ομιλία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ομιλία