10267- - Παναγιώτου Σούτσου Ποιημάτιον. Ό βοσκός της 'Αργολίδος χαίρων διά τον έρχομόν τοΰ Βασιλέως μας Όθωνος. Μφ. 0.3'i Χ 0.15, μετ' εικόνος παριστώσης βοσκόν αΰλίζοντα. "Ανευ χρονολογίας, άλλα τοΰ 1833. Πρβλ. αριθ. 10266. ΔΑΚ—. -Κ-
Αλέξανδρου Σούτζου | Παναγιώτου Σούτσου

Ποιημάτιον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ποιημάτιον