10264. - Λόγοι Εκκλησιαστικοί έκφο>νη{)έντες έν τη γραικική εκκλησία τής Όδησσοΰ, κατά τό αο:>κα - αωκβ έ'τος, υπό τοΰ Οικονόμου τοϋ Οικουμενικού Πατριαρ- χικού θρόνοι', και καθολικού Ίεροκήρυκος της Μεγάλης Εκκλησίας και πασών τών 'Ορθοδόξων τοϋ Θεού Εκκλησιών Κωνσταντίνου Πρεσβυτέρου, τού εξ Οικονόμων γε- νεαλογουμένου, Συνέδρου τοΰ τής έν Πετρουπόλει Εκκλησιαστικής 'Ακαδημίας Συλλό- γου, και τοΰ τής έν Κιαίβφ, εταίρου τής Αυτοκρατορικής Ρωσσικής 'Ακαδημίας, τού έν Πετρουπόλει και τοΰ τής Μόσχας Αύτοκρατορικοΰ Πανεπιστημίου, τής έν Βερολίνω Βασιλικής 'Ακαδημίας τών Επιστημών, τής έν Βαρσοβία Βασιλικής εταιρείας τών φι-
Κωνσταντίνου

Λόγοι Εκκλησιαστικοί

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγοι Εκκλησιαστικοί