10261.-Έρωτικόν παρά Α. Σ. Στροόμποο . . .— Meine Seek — irrt. Haller. —Έν Παρισίοις, εκ της τυπογραφίας τών τοϋ Φιρμίνου Διδότου υίών. 1833. Εις δον, φ. 2 α.ά. + σ. 8. Στίχοι. "Αρχ. Είδες τό βρέφος | 'ποϋ ησυχάζει, | Και δέν φωνά- ζει, | άλλα κοιμάται | ειρηνικά,- - - Έν σ. 7 - 8 γαλλική εις πεζόν μετάφρασις. ΣΚΡ - .

Ερωτικόν

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ερωτικόν