10252.-Λόγος εκφωνηθείς εις την έ'ναρξιν τών μαθημάτων τη πρώτη τοϋ 1832 υπό Βικεντίου Ναννούτζη Προφέσσορος και Διευθυντού τοΰ δευτερεύοντος σχο- λείου της Λευκάδος. Κορφοί, έν τή τυπογραφία της Κυβερνήσεως 1832. Εις δον, σ. 35. ΕΒΕ - .
Βικεντίου Ναννούτζη

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος